REGULAMIN SZKOŁY

Regulamin Polskiej Sobotniej Szkoły w Medway

(Rok założenia 2014)
Głównym celem działalności Polskiej Sobotniej Szkoły w Medway jest nauczanie języka polskiego,historii,geografii oraz tradycji i kultury polskiej, jak również utrzymywanie
Polskości. Polska Sobotnia Szkoła w Medway działa w ramach Polskiego Klubu z Medway.

Uczniowie polskiej szkoły sobotniej oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad regulaminu:

1.Polska Szkoła w Medway działa w wyznaczone soboty według ustalonego planu zajęć.
Każde dziecko uczęszczające do szkoły powinno być zarejstrowane i ubezpieczone.
Edukacja w naszej szkole polega na partnerstwie rodziców z nauczycielami.

2. Godziny otwarcia szkoły: 9.30– 13.15. Zajęcia odbywają się od 10.00 do 13.00.
Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci od godz. 9:50 do godz. 10:00 i przekazać je nauczycielowi. Dzieci poniżej jedenastego roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej.Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
Odbiór. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie,po lekcjach przez ich rodziców/opiekunów prawnych, bezpośrednio od nauczyciela o godz. 13:00.
W przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do telefonicznego poinformowania o tym szkołę.Jeśli szkoła nie otrzyma informacji o możliowści spóźnienia rodzica,dyrekcja będzie starała się telefonicznie skontaktować z rodzicem / opiekunem prawnym dziecka. W przypadku, braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi,po upływie 1 godziny dyrekcja może skontaktować się z policją lub Social Service po poradę i pomoc.
3. Dyżury Rodziców
W celu prawidłowego funkcjonowania polskich szkół, zapewnienia porządku i bezpieczenstwa dzieci w czasie przerw, potrzebni są rodzice do pilnowania uczniów na boisku,placu zabaw i w klasach.W związku z tym szkoła zobowiązuje rodziców do zapisywania się na listę dyżurów.Osoby dyżurujące powinny być obecne na terenie szkoły od godz.10:00 do czasu zakończenia lekcji.
Każdy rodzic ma obowiązek wypełnienia dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego i pomocy w sprzątaniu szkoły po lekcjach w czasie jednego dyżuru. Rodzice na dyżur zapisują się sami, lista dyżurów dostępna jest u Dyrektora szkoły . W przypadku niemożności odbycia dyżuru w ustalonym terminie, rodzic zobowiązany jest do powiadomienia szkoły, jak również do samodzielnego wyznaczenia osoby na zastępstwo. Nie wywiązanie się z dyżuru oraz późne powiadomienie o nieobecności, będzie podlegało karze £10 za każdy dyżur.

4. Siedziba Szkoły mieści się w:
Oasis Academy, Skinner Street, Gilingham ME7 1LG
Tel: 07856548679
E-mail: anna.gucwa@yahoo.com

5. Czesne na każdy rok szkolny ustalane jest odrębnie.
6. Podział na lekcje:
▪ Lekcja 1: 10.00 – 10.35
▪ Lekcja 2: 10.40 – 11.15
▪ Lekcja 3: 11.35 – 12.10
▪ Lekcja 4: 12.15 – 13.00
Podział lekcji może ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie (dotyczy to w szczególności klas najmłodszych).
7. Nauczanie dostosowane jest do potrzeb i wieku uczniów i oparte na:
▪ Podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów polskich uczących się za granicą z 2010r.
▪ Programie Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie
▪ Programach nauczania w szkołach polskich za granicą z „Włącz Polskę” opartych na Podstawie programowej MEN
8. Od uczniów szkoły oczekuje się:
▪ Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
▪ Systematyczności w nauce.
▪ Udziału w imprezach organizowanych przez Szkołę.
▪ Szanowania siebie nawzajem.
▪ Posługiwania się językiem polskim na zajęciach w szkole (jeżeli język polski jest językiem drugim uczniowie mogą liczyć na wsparcie).
▪ Zachowania schludnego wyglądu i posiadania odpowiedniego ubiór dostosowanego do warunków atmosferycznych.
▪ Przestrzegania poleceń nauczycieli i dyżurujących rodziców.
▪ Zachowania szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły, dyżurujących rodziców, członków Komitetu Rodzicielskiego i swoich kolegów.
▪ Szanowania książek i pomocy szkolnych, które stanowią własność szkoły.
▪ Korzystania ze sprzętu szkolnego tylko pod nadzorem nauczyciela.
▪ Szanowania mienia szkolnego. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców lub opiekunów. Jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców.

9. Uczniom zabrania się:
▪ Używania wulgarnych słów, obrażania oraz bicia innych osób.
▪ Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz przyjmowania nielegalnych używek.
▪ Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy MP3 itp.) (poza wyznaczonym do tego czasem). W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji w celu innym niż edukacyjnym, nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania, położenia go na biurku w widocznym miejscu i oddania uczniowi przed przerwą.
▪ Biegania i hałasowania podczas zajęć.
▪ Przynoszenia napojów w szklanych opakowaniach i spożywanie posiłków w czasie zajęć lekcyjnych.
▪ Zaśmiecania szkoły.
▪ Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw. Dzieci w wieku 12+ mogą wyjść poza teren szkoły podczas przerw za zezwoleniem rodziców na piśmie.
▪ Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela bądź asystenta.

10. Postępowanie dyscyplinarne oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu przez ucznia mogą być następujące:
▪ Upomnienie przez Nauczyciela.
▪ Upomnienie przez Dyrektora Szkoły.
▪ Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez Dyrektora, w obecności rodziców/opiekunów.
▪ Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.
▪ Zawieszenie w czynnościach ucznia z obowiązakiem uzupełnienia lub skreślenie z listy uczniów.
▪ W wyjątkowych przypadkach wspólną decyzją Dyrektora Szkoły i Komitetu Rodzicielskiego, uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.
W przypadku posiadania lub użycia broni białej, bądź posiadania lub używania prawnie zabronionych używek, powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.
Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły

11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:
▪ Punktualnego i regularnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 niniejszego Regulaminu.
▪ Zapoznania się z Regulaminem szkoły i jego przestrzegania.
▪ Pisemnego (e-mail, sms, notatka) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.
▪ Niezwłocznego informowania o zmianie adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka.
▪ Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły. Personel szkoły nie podaje żadnych leków uczniom.
▪ Terminowego regulowania opłat semestralnych. Wpłaty można dokonać gotówką podczas zajęc szkoły lub przelewem bankowym na konto: Polish Club of Medway, Barclays Bank sort code:20-54-25, numer konta: 83510786
Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.
▪ Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez konktakt z nauczycielem,udział w zajęciach otwartych a także uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych.
▪ Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
▪ Zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami zawartymi na stronie internetowej szkoły.
▪ Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach i wydarzeniach szkolnych. Mile widziana jest również pomoc rodziców w imprezach szkolnych.
▪ Pokrycia wszelkich kosztów napraw szkód spowodowanych przez swoje dziecko.

12. Teren szkoły i parking
▪ Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.
▪ Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych z wyjatkiem miejsc wyznaczonych
▪ Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.
▪ Nie wolno żuć gumy na terenie szkoły.
▪ Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu lub posiadania bądź używania nielegalnych używek na terenie szkoły. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania broni białej.
▪ Prawo pozostawiewnia samochodu na parkingu na czas zajęć mają wyłącznie nauczyciele, pracownicy szkoły i członkowie Komitetu Rodzicielskiego lub osoby, które otrzymały na to pozwolenie.
▪ Rodzice zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły.

13. Władze Szkoły:
▪ Nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, odzież, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp.
Rodzice/opiekunowie powinni upewnić się przy odbiorze dzieci, że zabrały one ze
szkoły wszystkie swoje rzeczy.

▪ Zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego Regulaminu jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Dyrektor Szkoły
Anna Gucwa -Glińska
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkoły i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Imię i nazwisko data i podpis
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
Informacje pod nr tel. 07856548679 lub 07772908336

Advertisements